Lost Meridian
Meghdad Rahimi
و در تبار خونی گلهای هرز ، اسراری ست

 

+ Written by : Meghdad.
پندار
 

برای یک ماده خرس ، زندگی در مراقبت از توله هایش خلاصه می شود . جفت گیری با نری قدرتمند ، با قلمرویی وسیع تنها حواشی ساده ی این پروسه ی زمان بر محسوب می شوند .

+ Written by : Meghdad.
بغض
شب سرد و ساکتی بود

با تو

که هیچگاه برایم آواز نخواندی

+ Written by : Meghdad.
Jamnako
خود کشی نهنگ ها

از جنون

تا ساحل

 

+ Written by : Meghdad.
TATRIS
دخترک گیج شده بود

در لبخند مرد

و خیابان از همیشه

شلوغ تر

 

 

+ Written by : Meghdad.
FARYAD
فریاد که از شش جهت ام راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

+ Written by : Meghdad.
بحران
طوفان سهمگین

پیرمرد ملاح

سیگاری دیگر

 

"امیرحسین تیکنی"

 

+ Written by : Meghdad.
ناخدا
خلقت زن

قهوه ی خدا را سرد کرد

خلقت مرد

یک بطری نیم خورده ی ودکا

در اسکله ایی طوفان زده

 

"مقداد رحیمی"

+ Written by : Meghdad.
تجویز
زن های خیابانی

شعرهایی در راهروهای ارشاد

آنچه هیچگاه مجوز چاپ نمی گیرد

 

"مقداد رحیمی"

+ Written by : Meghdad.
آمد و شد
وقتی یک زن وارد زندگی شما می شود

احساس

در بالکن

دور از چشم شما

برای عقلی که دور می شود دست تکان می دهد

 

"مقداد رحیمی "

+ Written by : Meghdad.